Równania do obliczania przyspieszenia w polu grawitacyjnym

Istnieje szereg sposobów na obliczenie formuł opisujących mechanizm swobodnego spadania ciał w polu grawitacyjnym. tutaj przytaczamy jeden z najciekawszych, wynikający ze znanych przesłanek.

zjawisko grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni zostało przewidziane przez Einsteina. W warunkach ziemskich przesunięcie takie jest niezwykle małe, niemniej można je zmierzyć przy pomocy efektu Mossbauera.

Il. 117. Przesunięcie linii, szczególnie linii A, ku czerwieni.

Jeżeli foton o częstotliwości ν zostanie wyemitowany na wysokości H ponad Ziemią w jej kierunku, na poziomie jej powierzchni jego energia kinetyczna hν’ rośnie zgodnie ze stratą energii potencjalnej. Zgodnie z prawem zachowania energii:

hν’=hν+mgH=hν+hν/c2gH
(5.03)

Zakładamy, że masa fotonu m = /c2 jest stała. Zatem, gdy foton osiąga odbiornik, mając częstotliwość ν, różniącą się od częstotliwości emisji na wysokości 10 m:

ν’ν /ν= gH/c2 10-15

Il. 118.

Ale jakie będzie przesunięcie fazy atomów w polu grawitacyjnym Ziemi, jeśli mamy kryształ podobnych atomów, w którym odległości między atomami wzdłuż osi kryształu wynoszą jeden anty-węzeł fali stojącej, H = c/2ν?

ν’ν/ν=gc/2c2ν
(5.04)
ν’ν=g/2c
(5.05)

Przepiszmy równanie (5.05) względem przyspieszenia g:

ν’ν=Δν
(5.06)
g=2cΔνm/c2
(5.07)

Teraz możemy określić jakie powinno być przesunięcie fazy pomiędzy sąsiednimi atomami, aby osiągnąć specyficzne przyspieszenie w polu grawitacyjnym.

przy

g = 9,81 m/s2 i c = 3 ⋅ 108 m/s

Δν = 1,63⋅10-8 Hz

Konkluzja: ciało reaguje ruchem na złamaną synchronizację w wiązaniach międzyatomowych, ponieważ w ruchu może ją przywrócić. Dlatego właśnie podczas spadku swobodnego ciało nie jest w stanie dyskomfortu, lecz w jednym ze stanów kwintesencji.

Rytmus: Więc co jest w tym takiego ciekawego?

Dynamikus: To, że konkluzję tą można było wyciągnąć na długo przed powstaniem rytmodynamiki.


Yuri N. Iwanow

Rytmodynamika – 5.03

Przetłumaczono z http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#5.03

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *