Poziom oceanów, związek z wulkanizmem i pływami

Wstęp

Ignorujemy jeszcze więcej rzeczy na temat oceanów. Wiemy, że mają one duże znaczenie:

Pogoda i klimat.

Dla życia w ogóle.

A także ekonomiczne.

Niektóre oceany osiągają głębokość około 10 000 metrów.

Oceany pokrywają nieco ponad 70% powierzchni Ziemi. Skorupa ziemska, którą pokrywają, ma grubość około 5 km w porównaniu do średnio 30 km skorupy kontynentalnej.

Aktywność wulkaniczna kontynentów jest dobrze znana, z drugiej strony aktywność oceanów jest w dużej mierze niedostępna, nawet jeśli instrumenty pomiarowe poczyniły ostatnio pewne postępy.

Uwagi:

Stosunek powierzchni ocean/kontynent wynosi około 70/30. Można zatem założyć, że ogólna aktywność wulkaniczna oceanu przewyższa aktywność wulkaniczną kontynentu.

Le volcanisme de point chaud de l’Océan Pacifique Sud

Jeśli stosunek grubości skorupy wynosi 30/5 = 6… Energia, a tym samym ciepło z ciągłej aktywności wulkanicznej oceanu jest co najmniej taka sama. Daje to energię wulkaniczną uwalnianą w oceanach rzędu 6 x (70/30), 42/3, czyli około 14 razy większą niż ta generowana na kontynentach.

Jest to prawdopodobnie jeszcze ważniejsze, ponieważ musi również uwzględniać wysokość kolumny ciśnień wód oceanicznych. Co powoduje wycieki wody pod wysokim ciśnieniem przez skały skorupy oceanicznej. Wody te rozpryskują się w bardzo wysokich temperaturach w postaci gazowej lub ciekłej.

Aktywność hydrotermalną charakteryzują między innymi kominy hydrotermalne. Na przykład czarne dymniki, które zostały odkryte w 1977 roku przez łódź podwodną Alvin.

A wszystko to jest dla nas generalnie niewidoczne!

Mapa termiczna oceanów. Źródło: AVISO
Mapa termiczna oceanów. Źródło: AVISO

O stronie internetowej AVISO:

Ostrzeżenie, ta strona przeszła ostatnio wiele zmian, nie zawsze bardzo szczęśliwych, które sprawiają, że dostęp do niej jest bardzo niepewny lub nawet niebezpieczny z powodu plików cookie wprowadzonych do komputerów. Dlatego niechętnie usunęliśmy linki do tej strony.

W styczniu 2013 r. w numerze 57 czasopisma „l’Astronomie” (SAF) opublikowano serię artykułów na temat Ziemi. Wśród nich jest jeden zatytułowany „Changement climatique et variations récentes du niveau moyen des mers” (Zmiana klimatu i ostatnie zmiany średniego poziomu morza).

W tym artykule znajduje się mapa zmian poziomu morza w ciągu ostatniej dekady. (Patrz wyżej). Autor mówi nam:
Tłumaczymy i cytujemy:

„… Obecny wzrost średniego poziomu morza można wyjaśnić trzema głównymi czynnikami, których rola jest obecnie prawie równa i wspólna. Jest to ekspansja termiczna spowodowana ociepleniem oceanów (szacowana średnio na 1,1 mm/rok w latach 1993-2011), dodawanie wody do oceanów z topnienia lodowców kontynentalnych (około 1,2 mm/rok w latach 2003-2009) oraz utrata lodu z Grenlandii i Antarktydy (około 1,1 mm/rok w latach 2003-2009). „

Autor kończy dziś zwykłymi wnioskami klimatologicznymi.
Poniższy link daje nam, w tym kontekście, wiele informacji:

Przed tą mapą odczuwamy dyskomfort, którego przyczyny nie od razu rozumiemy. Dopiero po kilku dniach pojawiają się dowody.

Mapa wulkanów na Ziemi. Źródło: Les Volcans
Mapa wulkanów na Ziemi. Źródło: Les Volcans

W rzeczywistości ta mapa poziomów mórz przypomina nam kilka innych, w tym te, które słyszeliśmy, gdy byliśmy obecni na lekcjach prowadzonych przez profesora Xaviera Le Pichona w Collège de France.
Są to mapy tektoniki płyt i aktywności wulkanicznej na naszej planecie.

Porównując te dwie karty, istnieją już dowody na to, że:

 1. Podnoszący się poziom morza w prawie wszystkich przypadkach skorelowany jest z podwodną aktywnością wulkaniczną (coś, o czym, co ciekawe, nigdy nie wspomniano).
 2. Gradient poziomu jest najwyższy na oceanicznych obszarach wulkanicznych i maleje dalej na wschód.
 3. W ciągu dziesięciu lat kontynentalna aktywność wulkaniczna wyraźnie nie miała wykrywalnego wpływu na poziom mórz.
 4. Nawet jeśli jest to możliwe, nie wykazano wpływu globalnego ocieplenia na poziom mórz.

Rozważmy najbardziej oczywistą korelację między aktywnością wulkaniczną a poziomem oceanów:

 1. Indonezja
 2. Japonia
 3. Nowa Zelandia
 4. Madagaskar – Reunion

I kilka przypadków specjalnych:

 1. Argentyna, Rio de la Plata
 2. Brazylia, Amazonia
Oceany, prądy termohalinowe
Oceany, prądy termohalinowe
El Niño
El Niño
Aby obejrzeć animację, kliknij w zdjęcie.
Wulkanizm i El Nino
Wulkanizm i El Nino
Mapa termiczna powierzchni Ziemi
Mapa termiczna powierzchni Ziemi. Źródło: NASA-GISS

Pytania:

Dlatego też, w prawie wszystkich przypadkach, poziomy dylatacji, które towarzyszą ociepleniu oceanów, są zawsze zorientowane z zachodu na wschód?

Czy odpowiadałyby za to prądy oceaniczne?

Mapa termohalinowych prądów oceanicznych powyżej, pokazuje, że nie ma korelacji z tym, co jest obserwowane.

Czy przyczyną mogą być wiatry? Tak, ale wtedy może to oznaczać tylko wiatry na powierzchni oceanu. Dwie obserwacje pozwalają nam potwierdzić tę hipotezę:

 1. Rozproszenie odpadów po katastrofie spowodowanej przez tsunami w marcu 2011 r. na wschodnim wybrzeżu Japonii. Ogólnie rzecz biorąc, rozproszenie to jest skorelowane z kierunkiem rozszerzania się poziomu oceanicznego u wybrzeży Japonii.
 2. El Niño, przypadkowo, rodzi się na środku Oceanu Spokojnego pod postacią „ciepłej anomalii”. Tak więc rodzi się w głębinach Oceanu Spokojnego, w jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznie regionów naszej planety. Stwierdzono, że orientacja El Niño jest skorelowana z orientacją ekspansji oceanu u wybrzeży Indonezji.
  Ciepłe wody z tych podwodnych wulkanów wypływają na powierzchnię, przemieszczając się na wschód pod wpływem prądów głębinowych i powierzchniowych, a także pod wpływem wiatrów. Termohalinowe prądy oceaniczne wydają się więc być czymkolwiek.
  Wahania aktywności El Niño są zatem dobrze powiązane z wahaniami podwodnej aktywności wulkanicznej w centralnych regionach Oceanu Spokojnego. Czy te wahania aktywności wulkanicznej byłyby wynikiem zjawisk astronomicznych, takich jak pływy wywołane przez Ziemię na Księżycu, planetach i Słońcu?
 3. Zjawisko El Niña działa w ten sam sposób, ale inaczej niż El Niño. W jego przypadku prądy podwodne i wiatry powierzchniowe są odwrócone.
 4. Podczas epizodów na dużą skalę El Niño może przelewać się do Oceanu Atlantyckiego i prowadzić do pewnych anomalii pogodowych.
 5. Jedyną stałą jest pojawienie się ciepłej anomalii na powierzchni oceanu jako wskaźnika wyzwalającego te zjawiska. Niezbędne wydaje się monitorowanie aktywności wulkanicznej na dnie oceanu, a także mierzenie czasu wznoszenia się ciepłych wód, które są tego konsekwencją.

 § Płonąca Ziemia:

Goddard Institute for Space Studies (NASA – GISS) publikuje miesięczną mapę anomalii temperatury powierzchni Ziemi oraz mapę trendów. Dokumenty te są cenne ze względu na pewne bardzo odkrywcze zjawiska pogodowe i klimatyczne.

Ostatnia została opublikowana w lipcu 2016 r.: Analiza temperatury powierzchniowej GISS. Zobacz powyżej kartę z lipca 2016 r.

Ta karta jest niesamowita. Pokazuje na Oceanie Spokojnym, zgodnie z oczekiwaniami, El Niño. Ale także braci bliźniaków, jednego na północy i jednego na południu! Ta ekstremalna konfiguracja jest prawdopodobnie dość wyjątkowa.

El Niño, jak zwykle, poprzez Amerykę Południową i Ocean Atlantycki, rozprzestrzenia się w Afryce i dociera z powrotem na północ i do Europy przez Morze Śródziemne!

El Niño Północne opływa zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, rozprasza się na Arktykę, Europę, Rosję i północną Azję!

El Niño Południowe dociera do Patagonii i rozprzestrzenia się na Antarktydę!

Nie bądźmy zbyt zaskoczeni, jeśli Ziemia przechodzi globalne ocieplenie, o które z pewnością nie możemy oskarżać ludzi.

Zjawiska te prowadzą nie tylko do wielu katastrofalnych pożarów w USA, Francji, Rosji i innych krajach, ale także do epizodów katastrofalnej suszy w rolnictwie. Musimy zatem, pilnie, poszukiwać i obserwować podwodną aktywność wulkaniczną w głębinach Oceanu Spokojnego.

Aktywność Stromboli
Aktywność Stromboli

Kilka odpowiedzi:

Dziś znamy wulkan, którego aktywność jest skorelowana z pływami księżycowymi. To właśnie na tle Stromboli widzimy krzywą aktywności. Jej szczyty występują co 14 dni, co odpowiada pełni i nowiu księżyca (dwa razy po 14 dni).

Zobacz:

Eruzioni vulcaniche al ritmo delle fasi lunari (włoski)

Volcanic eruptions at the rate of the lunar phases (angielski)

Czy istnieją inne wulkany o takiej korelacji?

Tak! Od września 2007 roku istnieje drugi! Jest to Ruapehu, na północnej wyspie Nowej Zelandii, który również wydaje się być wrażliwy na Księżyc. Zobacz „Dla Nauki” styczeń 2019 nr 495.

Przekrój Ziemi z obiegiem ciepła.
Przekrój Ziemi z obiegiem ciepła. Źródło: Géothermie (ale zmodyfikowany przez nas).

Hipoteza:

Mamy więc tylko jeden naziemny wulkan wykazujący cykliczną aktywność, ale co z podwodnym wulkanizmem?

Zakładamy, że w jądrze Ziemi są aktywne pływy.

Podwodne wulkany mają znaczącą różnicę w stosunku do wulkanów kontynentalnych, jest to grubość skorupy, która oddziela płaszcz. W pierwszym przypadku wynosi ona około 5 km, a w drugim około 30 km. Tak więc te pierwsze są bardzo słabo izolowane od największej i najbardziej aktywnej komory magmowej (płaszcza i rdzenia)! Dlatego pływy nie wpływają lub rzadko wpływają na wulkany kontynentalne, podczas gdy podwodne wulkany mogą być znacznie bardziej skuteczne. Nie zapominajmy, że w jądrze magma ma lepkość równą lepkości wody.

A wszystko to dzieje się poza zasięgiem wzroku biednych ludzi, którymi jesteśmy!

Jakich okresów powinniśmy się spodziewać?

 1. Cykl księżycowy 2 x 14 dni już wykryty na Stromboli.
 2. Cykl 11,8 lat, który jest okresem obrotu Jowisza, a także rzeczywistym cyklem słonecznym, jak pokazaliśmy tutaj.
 3. Inne planety nie powinny mieć znaczącego wpływu, biorąc pod uwagę ich masy i odległości.

W międzyczasie możemy mieć tylko nadzieję, że zespoły pracujące nad pomiarem poziomu mórz będą kontynuowały pracę wystarczająco długo, co najmniej dwa cykle słoneczne, aby ewentualnie zauważyć ten cykl o 11,8 roku.

Mam również nadzieję, że przeprowadzone zostaną jak najbardziej wyczerpujące badania w celu zlokalizowania i monitorowania wszelkiej aktywności wulkanicznej na dnie oceanu.

Wniosek: Poziom morza zależy również od podwodnej aktywności wulkanicznej oceanów.

Ogrzewanie lodu pod Grenlandią.
Ogrzewanie lodu pod Grenlandią.

Nowość 30 września 2013

Numer 480 francuskiego przeglądu „La Recherche”, opublikowany w październiku 2013 r., informuje nas, że strumień wewnętrznego ciepła Ziemi topi lód pod Grenlandią, gdzie skorupa kontynentalna jest najcieńsza!

Potwierdza to hipotezy dotyczące znaczenia grubości skorupy ziemskiej, które sformułowaliśmy wyżej.

Możemy zauważyć, że zjawisko to jest całkowicie niezależne od antropologicznego ocieplenia klimatu.

Strumień ciepła z płaszcza Ziemi wpływa na topnienie lodu na Grenlandii

Zmiany strumienia ciepła pod lodem środkowej Grenlandii z powodu anomalnie cienkiej skorupy? (Nature)

Dokumenty:

 1. Podwodne wulkany (Wikipedia, ang.)
 2. Sismicité de la Dorsale Médio-Atlantique dans la région MoMar à l’échelle régionale observée par des hydrophones autonomes – Nuno Mendes Simão
 3. Mapa kominów hydrotermalnych
 4. Komin hydrotermalny
 5. Pływy kontrolują gejzery na Enceladusie
  Obserwowana korelacja pomiędzy aktywnością wyrzutów a naprężeniami pływowymi na Enceladusie
 6.  §  L’élévation du niveau des mers – Société de Calcul Mathématique SA – (Bernard Beauzamy)

Data utworzenia : 25/02/2013
Ostatnie wydanie : 12.28.2018


Autor: Bernard Lempel ()

Przetłumaczono z: Ocean levels, Volcanic Correlations and Tides (przy pomocy deepl.com)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get() on null in /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-content/plugins/ip-locator/includes/system/class-l10n.php:366 Stack trace: #0 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-content/plugins/ip-locator/includes/api/class-lang.php(49): IPLocator\System\L10n::get_main_lang_code('US') #1 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-content/plugins/ip-locator/includes/features/class-schema.php(113): IPLocator\API\Lang->code() #2 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-content/plugins/ip-locator/includes/features/class-schema.php(89): IPLocator\Plugin\Feature\Schema::write_statistics() #3 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(322): IPLocator\Plugin\Feature\Schema::write() #4 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(false, Array) #5 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #6 /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-includes/load.php(1270): do_action('shutdown') #7 [internal function]: shutdown_action_hook() #8 {main} thrown in /usr/home/pirogronian/domains/pirogronian.smallhost.pl/public_html/wp-content/plugins/ip-locator/includes/system/class-l10n.php on line 366